PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.ekoratai.lt (toliau – Ekoratai) susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Pirkti www.ekoratai.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3.5 Pirkėjas, priimdamas (akceptuodamas) Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.ekoratai.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.ekoratai.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis:

2.1.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, adresą ir adreso pašto kodą,  miestą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

2.1.2. Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, miestą, telefono numerį, el. pašto adresą, atstovaujančio asmens vardą, pavardę.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.6. Pardavėjo ar kurjerinio pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir kitus duomenis, pasirenka  atsiskaitymo būdą , pažymi, kad susipažino  su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika, sutinka su garantinio aptarnavimo sąlygomis ,jei tokios būna pridėtos prie konkrečios prekės ir paspaudžia mygtuką "Pirkti".

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.ekoratai.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes bei jų siuntimo išlaidas.

4.2. Priimti prekes pristatytas kurjerio Pirkėjo nurodytu adresu.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo metu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

4.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.ekoratai.lt sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.ekoratai.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja perduoti kurjeriui pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Ekoratai teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5.9. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Ekoratai turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

5.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai pateikti nedarbo ar švenčių dienomis bus pradėti vykdyti sekančią darbo dieną po nedarbo ar šventinių dienų.

6.2. Užsakymai priimami  naudojantis internetine parduotuve www.ekoratai.lt. Jei Pirkėjas pageidauja užsakyti prekę telefonu,  preziumuojama ,kad Pirkėjas susipažino su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis.  

6.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM. Pristatymo kaina suskaičiuojama kai pirkėjas pasirenka pristatymo būdą ir adresą. 

6.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 12 valandų nuo užsakymo patvirtinimo. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 12 valandų - užsakymas anuliuojamas.

6.6. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.6.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema arba iš banko skyriaus į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

6.6.2. Apmokėjimas per elektroninę bankininkystę naudojantis mokėjimo tarpininko  Paysera.lt sistema.

6.6.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu Pirkėjo nurodytoje vietoje.

6.6.4. Pasinaudodamas Moki lizingo  paslauga.

6.7. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį.

Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

7. Prekių pateikimas.

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo kurjeriniu paštu DPD paslauga arba atsiimti prekes UAB Ekoratai parduotuvėje Alytuje, Santaikos g. 26D, LT-62123

7.1.1. Užsakytas (rezervuotas) prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

7.1.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba įpareigoti tai padaryti užsakymo metu nurodytą asmenį. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir kurjerinio pašto ar DPD Pick up taško darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.2.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kurjeriniu paštu per 1 darbo dieną, nuo apmokėjimo patvirtinimo, jei užsakymas buvo apmokėtas iki darbo dienos 11:30 val. Vėliau tą dieną gauti apmokėti užsakymai išsiunčiami  sekančią darbo dieną. Savaitgalį arba švenčių metu suformuoti ir apmokėti užsakymai renkami, ir pašto kurjeriui atiduodami pristatyti tik sekančią darbo dieną.

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.2.4. Prekės siunčiamos  kurjeriniu paštu DPD. 

7.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.5. Pirkėjas nedelsiant privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente . Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8. Prekių kokybė, garantijos.

8.1 Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali nežymiai skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

8.3. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada tiesiogiai susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

8.4. Gautos prekės spalvos gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų internetinės parduotuvės spalvų pasirinkimo simboliuose ar nuotraukose.

8.5 Techniškai sudėtingos , galimai nekokybiškos Prekės pirmiausia yra pateikiamos į Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisą, tik nustačius, kad Prekė yra nekokybiška, Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos Prekės gali būti vykdomas.

8.6 Prekės pristatymo išlaidas į garantinio serviso filialą apmoka klientas

8.7 Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaityti  prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra ir laikytis joje nurodytų sąlygų. 

8.8. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato  LR įstatymai -  Civilinis kodeksas  6.333, 6.334, 6.335 straipsniai ir "Mažmeninės prekybos taisyklės".LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Šių akcijų taisyklės nurodomos atskirai.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į “šlamšto” (SPAM) katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

10. Apsikeitimas informacija.

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia  Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas.

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes pervedami  į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas "Grąžinimo" skiltyje esančią formą arba  informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis,  nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. 

11.3. Pirkėjui grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (čia aprašoma ne transporto pakuotė) ;

11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos ,kokios Pirkėjas ją gavo, bei turėti instrukcijas, garantinio lapus jei tokie buvo pridėti;

11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą jei grąžinama neužpildžius "Grąžinimo" skiltyje esančios formos.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 11.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

11.6. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekių grąžinimo dienos, grąžina pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Pardavėjas  negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

11.7. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

11.8 Prekės grąžinamos adresu: Santaikos g. 26D, Alytus LT-62123

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą - Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g25,LT01402 Vilnius, www.vvtat.lt arba į teismą ,arba pateikti ginčo dokumentus elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.